โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เรื่อง เลื่อนการเปิดสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning (Electronic Learning)

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดประชุมฉุกเฉิน เรื่อง เลื่อนการเปิดสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning (Electronic Learning)ในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น. นำโดยอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกๆ ด้านอาทิ การเรียนการสอน E-Learning แผนการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงแผนงานในอนาคตที่ควรนำมาปรับใช้ในช่วงปิดเรียน ในกรณีพิเศษนี้ เช่น การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม :