โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การจำหน่ายแบบเรียน ระดับประถม-มัธยม และรับแบบเรียน พร้อมชุดสื่อ อุปกรณ์การเรียน ระดับปฐมวัย

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้จัดจำหน่ายแบบเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 17 - วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งใบรายการสั่งซื้อแบบเรียนพร้อมชำระค่าใช้จ่ายมาล่วงหน้า และมารับแบบเรียนตามวัน-เวลาที่กำหนด ส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย และสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลนั้น ผู้ปกครองสามารถมารับแบบเรียน และชุดสื่อ อุปกรณ์ฯ ได้ในวันพฤหัสที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :