โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ Lertlah E-Learning

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) ถือเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ทุกคนจะต้องปรับตัว และทำความเข้าใจ จนเกิดการยอมรับ ด้วยการประสานความร่วมมือของ 3 ส่วนด้วยกัน คือ คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง เนื่องจาก


คุณครู : จะต้องเป็นผู้กำหนดทิศทาง และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ลูก ๆ นักเรียนได้รับความรู้ โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี สัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสำคัญ

ผู้ปกครอง : ถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนลูกๆ นักเรียน ด้วยการสละเวลาส่วนตัวมาดูแลกำกับการเข้าเรียนตามตารางที่กำหนด อีกทั้งยังต้องสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

นักเรียน : จะต้องปรับตัวในการเข้าเรียนในรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอขอบคุณผู้ปกครอง และนักเรียนที่ให้การสนับสนุน รวมถึงให้ความร่วมมือในการเข้าเรียน Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) และจัดส่งภาพน่ารักๆ ของเด็กๆ ในขณะเข้าร่วมเรียนรู้ Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) มาให้ค่ะ เด็กๆ ทุกคนตั้งใจเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พ่อครู แม่ครูเห็นแล้วภูมิใจในตัวเด็กๆ ถือเป็นการใช้เวลาในช่วงนี้อย่างคุ้มค่า แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ การยอมรับในวิถีชีวิตใหม่ของผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู แล้วพบกันวันเปิดเทอมนะคะ
ดูเพิ่มเติม :