โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านโครงการ Lertlah October Camp E-Learning ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ พร้อมรับชมวิดีโอสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาท คำสอนของพระองค์มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
นอกจากนี้ในด้านสถานที่มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) บริเวณห้องโถง อาคารประถม - มัธยม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ดูเพิ่มเติม :