โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางบอน และศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน โดยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ และตรวจหาเชื้อปนเปื้อนจากผู้ประกอบอาหาร รวมทั้งสุขอนามัยของร้านค้าภายในโรงเรียน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามมาตรการด้านโภชนาการและสุขอนามัยของโรงเรียน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบอาหาร และร้านค้า เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม และสารปนเปื้อนต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำถึงวิธีการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร และข้อควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :