โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านที่มีความประสงค์ติดต่อโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม :