โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน จากหน่วยงานราชการ ได้เข้าประเมินโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เพื่อคัดเลือก “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณภาพเด็ก
ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
จากการประเมินในครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความเป็นกัลยาณมิตร จากคณะผู้ประเมิน รวมถึงได้รับการประสานความร่วมมืออันดีจากท่านผู้ปกครองที่เสียสละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติกับทางโรงเรียน รวมถึงคณะครูนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ถือเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่อนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

ดูเพิ่มเติม :