โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site และOnline

ภาพบรรยากาศการ การเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site และOnline
วันนี้ แม่ครูได้เก็บภาพบรรยากาศการมาโรงเรียนของเด็ก ๆ มาฝาก ซึ่งตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ On-site และ Online โดยผู้ปกครองสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการ VDO Call หรือการโทรศัพท์ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง พร้อมทั้งนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองสำหรับความไว้วางใจในมาตรการต่างๆ ของโรงเรียน ที่ได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทางสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
สำหรับวันนี้เด็กมาโรงเรียนในรูปแบบ On-site เป็นจำนวน 67.34% และในรูปแบบ Online 32.66% โดยนักเรียน ครู และบุคคลากรที่มาโรงเรียนแบบ On-site ได้รับการดูแล และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
- คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจาก Application School Bright ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :