โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้หัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ ในด้านต่างๆ รวมถึงผู้ที่ได้ผลกระทบจากควันบุหรี่ ทั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ การรับชมการแสดงบทบาทสมมติ โทษและอันตรายของบุหรี่ และตอบคำถามวันงดสูบบุหรี่โลก จากการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษ อันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพและคนใกล้ชิด รู้จักวิธีการดูแลตนเอง ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากการสูบหรี่ได้อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :