โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “Beat Plastic Pollution”

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้นภายใต้หัวข้อ “Beat Plastic Pollution” ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดการแต่งกายด้วยชุดรีไซเคิล ประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุ การร่วมเดินขบวนพาเหรด หัวข้อ ลดการใช้พลาสติก ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะโลกร้อน การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม และการตอบคำถาม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมค่ะ 

ดูเพิ่มเติม :