โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านเกมส์การสอน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านเกมส์การสอน

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กๆ จะสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสื่อที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้เด็กช่วงวัยอนุบาลเป็นช่วงที่มีความสนใจเพียงสั้นๆ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนการสอนวิชา iPad ของนักเรียนระดับอนุบาล ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเกมส์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะสนุกสนาน ยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :