โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม October Camp Theme Game on! Sport camp

กิจกรรม October Camp Theme Game on! Sport camp

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดกิจกรรม October camp 2023 ภายใต้ Theme Game on! Sport camp ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผ่านเกมกีฬา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ เช่น Martial arts, Soccer, Sport Climbing, Basketball, Tennis-Badminton ฯลฯ ด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่อยู่นอกเหนือเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีโอกาสเพิ่มเติมต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษ และถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถที่แตกต่างของตนเองอย่างสนุกสนานค่ะ

ดูเพิ่มเติม :