โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนกันยายน 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนกันยายน 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ คอยช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ และปฎิบัติตามกฎระเบียบ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไปค่ะ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนกันยายน 2566 มีดังนี้
เด็กชายทินกฤต อนันตภากรณ์ (น้องอชิ) ป.4/1
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา บุญโต (น้องคะนิ้ง) ป.4/2
เด็กหญิงสิริกาญจน์ กาญจ์ธนะรัตน์ (น้องยูเมะ) ป.4/3
เด็กชายธนวรรธน์ เลิศทักษิณานนท์ (น้องออกัส) ป.4/4
เด็กหญิงวรางค์ศิริ ตันติวิริยางกูร (น้องขวัญข้าว) ป.5/1
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศิริพิทักษ์ฤกษ์ (น้องเอมิ) ป.5/2
เด็กหญิงสไมร่า คานิโยว (น้องไมร่า) ป.5/3
เด็กหญิงปัณฐิสา แก่นณรงค์ (น้องโมจิ) ป.5/4
เด็กหญิงภีมรตา ปัญญาวุฒิไกร (น้องเพิร์ล) ป.5/5
เด็กชายปริญ บทบูรณ์อภิญญา (น้องเจอาร์) ป.6/1
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สว่างรัถยา (น้องแหวนเพชร) ป.6/2
เด็กชายนรภัทร อุบลบาน (น้องข้าวปุ้น) ป.6/3
เด็กหญิงขวัญข้าว รักพินิจ (น้องข้าวหอม) ป.6/4
ดูเพิ่มเติม :